sommatieregel BRZO

Soms is het niet direct duidelijk of een drempelwaarde van de bijlage 1 BRZO wordt overschreden. In dat geval moet de sommatieregel worden toegepast. De sommatieregel staat beschreven in bijlage 1 BRZO, deel 3,

Bij overschrijding van lage drempelwaarde is sprake van een PBZO-bedrijf, en bij overschrijding van de hoge  drempelwaarde is sprake van een VR-bedrijf.

 

Deel 3, bijlage 1 BRZO:  de sommatieregel

De sommatieregel (sommatieformule) moet worden toegepast wanneer gevaarlijke stoffen in afzonderlijke hoeveelheden, de drempelwaarden van bijlage 1, deel 1 en 2 níet overschrijden, maar die gesommeerd met dezelfde categorieën van gevaarlijke stoffen, de drempelwaarde wél overschrijden. Daarmee valt een bedrijf alsnog onder de werking van het BRZO.

Het sommeren betreft drie categorieën van gevaarlijke stoffen:

  • alle toxische (giftige) stoffen;
  • alle stoffen die zijn ingedeeld als oxiderend, ontplofbaar, ontvlambaar en (zeer) licht ontvlambaar;
  • alle stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu (r-zinnen: R50, R50/53 of R51/53, of h-zinnen: H400, H410 of H 411).

Als het sommeringsresultaat in ten minste een van de drie gevallen groter is dan of gelijk aan 1, dan is het BRZO van toepassing.

 

Zoekt u ondersteuning met het uitvoeren van de BRZO sommatieregel?

 

                                                                                                            

Heeft u een vraag bel 076-5014262 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan brzo.nu Created by SpinMore BV