BRZO regelgeving 1999

BRZO bedrijven zijn de gevaarlijkste bedrijven, vanwege de aanwezigheid van relatief grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Nederland telt circa dan 400 BRZO bedrijven.

Tot 1 juni 2015 was SEVESO II van kracht. Het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (BRZO 1999)  was de Nederlandse implementatie van de Europese Seveso II-richtlijn. Het BRZO integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampbestrijding in één juridisch kader. Doelstelling is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Het BRZO stelt hiertoe eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland.

 

Twee typen BRZO bedrijven

Het Besluit Risico´s Zware Ongevallen (BRZO 1999) onderscheidt twee typen BRZO bedrijven:

  • PBZO bedrijf

Er is sprake van een PBZO bedrijf wanneer de aanwezige hoeveelheden gevaarlijke stoffen de lage drempelwaarde, genoemd in deel 1 en deel 2, bijlage 1 van het BRZO, overschrijden. De BRZO-PBZO bedrijven moeten beschikken over een Preventie Beleid Zware Ongevallen (PBZO beleid), een Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) alsmede een Veiligheidsbeheersysteem (VBS).

  • VR bedrijf

Wanneer de hoge drempelwaarde, genoemd in deel 1 en deel 2, bijlage 1 van het BRZO, wordt overschreden, dan is sprake van een VR bedrijf, en moet naast de verplichtingen voor een PBZO bedrijf (zie hierboven) óók een Veiligheidsrapport VR worden opgesteld én een Milieurisico analyse (MRA) worden uitgevoerd.


Dus wanneer een drempelwaarde wordt overschreden is sprake van óf BRZO-PBZO bedrijf óf BRZO-VR bedrijf.

 

Let op de Sommatieregel (bijlage 3 BRZO) >> óók BRZO plichtig!

Het kan ook voorkomen dat de BRZO plicht geldt, terwijl juist géén van de drempelwaarden uit deel 1 en deel 2 van bijlage 1 van het BRZO worden overschreden. Dat komt door de sommatieregel (deel 3, bijlage 1 van het BRZO). De sommatieregel moet worden toegepast door het optellen (sommeren) van hoeveelheden gevaarlijke stoffen binnen een van de volgende categorieën:

  • giftig en zeer giftige stoffen óf
  • (zeer licht) ontvlambare, brandbare, oxiderende of ottplofbare stoffen, of
  • voor het milieu gevaarlijke stoffen (R50, R50/R53, R51/R53)

 

Vanaf 1 juni 2015 geldt nieuwe regelgeving: de SEVESO III richtlijn

Vanaf 1 juni 2015 gaat de nieuwe SEVESO III regelgeving gelden (BRZO 2015). Deze wijziging is nodig om aan te sluiten bij de nieuwe stoffenclassificatie, REACH en CLP-verordening. Klik hier voor meer informatie over de Seveso III richtlijn, en de mogelijke consequenties voor uw bedrijf.

 

 

Zoekt u meer informatie over BRZO en SEVESO regelgeving?

 

                                                                           

Heeft u een vraag bel 076-5014262 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan brzo.nu Created by SpinMore BV